Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

2. Toiduga kindlustatus

Üleilmne eesmärk „Toiduga kindlustatus“ keskendub toidule ja selle kättesaadavusele. Eesmärk on kaotada maailmas aastaks 2030 nälg, mistõttu on olulisel kohal toidu piisavus ja selle kvaliteet, mis tagaks vaesematele ja haavatavamatele elanikkonnarühmadele piisava toitumuse.

ÜRO tegevuskava 2030 näeb ette nälja kaotamiseks ja piisava toitumuse tagamiseks võtta meetmeid, et suurendada toidu tootmist põllumajanduse tootlikkuse kahekordistamise kaudu ja vähenda toidukadusid. Tähtsal kohal on eesmärk aretada kliimamuutusele vastupidavaid taimekultuure, mis aitavad parandada ka mulla kvaliteeti. Oluline on säilitada kohalike taime- ja loomaliikide geneetiline mitmekesisus.

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab traditsiooniliste maakasutusviiside (põllu- karjamaad, mets) säilitamise ja arendamise olulisust ökoloogilise tasakaalu saavutamisel.

Üleilmne eesmärk „Kaotada nälg, saavutada toiduga kindlustatus ja parem toitumine ning toetada säästvat põllumajandust“ on Eestis seotud jätkusuutliku ja keskkonnahoidliku põllumajanduse järgmiste näitajatega:

  • põllumajanduse tootlikkus;
  • mahepõllumajandusmaa;
  • mahepõllumajandustoodang;
  • turustatud taimekaitsevahendid;
  • väetiste kasutamine.
Põllumajanduse tootlikkus 19 726,0 eurot
8,8%
2020
Mahepõllumajandusmaa osatähtsus 22,0 %
2020
Mahetoodangu osatähtsus põllumajandustoodangus 9,1 %
2020
Turustatud taimekaitsevahendid 784 059,1 toimeaine kg
2020
Lämmastikväetiste kasutamine 42,1 kg/ha
2020
Fosforväetiste kasutamine 4,9 kg/ha
2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!