Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

17. Üleilmne koostöö

Üleilmne eesmärk „Üleilmne koostöö“ keskendub koostööle ja partnerlusele, et saavutada säästva arengu kõik eesmärgid. See eeldab tõhusamat koostööd kõigil tasanditel nii rahvusvaheliselt kui ka igas riigis.

ÜRO tegevuskavas 2030 on kõnealune eesmärk jagatud viieks alateemaks: raha, tehnoloogia, suutlikkuse suurendamine, kaubandus, süsteemiküsimused. Ennekõike tuleb tugevdada partnerlust ja tagada säästva arengu valdkonnas sidus tegevus nii riigis kui ka rahvusvaheliselt. Tähtis on saavutada avaliku ja erasektori ning kodanikuühiskonna partnerlus, kasutades nende kogemusi ja asjaomaseid rahastamiskavasid.

Eesti säästva arengu strateegia üleilmse koostöö teemasid ei käsitle. Üleilmne eesmärk „Tugevdada tegevuskava rakendamise meetodeid ja taaselustada säästva arengu alane ülemaailmne partnerlus“ on Eestis seotud rahvusvahelise arenguabi, valitsemissektori eelarve ja keskkonnamaksude järgmiste näitajatega:

  • ametlik arenguabi;
  • valitsemissektori eelarve tasakaal;
  • valitsemissektori võlg;
  • keskkonnamaksud.
Eesti ametliku arenguabi osatähtsus RKT-s 0,2 %
2020
Valitsemissektori eelarve tasakaal -2,6 % SKP-st
2020
Valitsemissektori võlg 18,4 % SKP-st
2020
Keskkonnamaksude osatähtsus kogumaksudes 7,1 %
2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!