Piirkonnad

Riigi kohta esitatavad koondandmed üksi ei suuda riigi eri piirkondade täit ja kohati keerulist pilti avada. Piirkondlik statistika on oluline riigi eri paigus toimuva esiletõstmiseks. See aitab analüüsida piirkonna arengut ja poliitiliste otsuste mõju meie igapäevaelule.

Millist teavet on statistikana saadaval?

Statistikaamet teeb lisaks riiklikule koondstatistikale statistikat ka regioonide, maakondade, linnade ja valdade, linnaliste ja maaliste asustuspiirkondade kohta. Üksikuid näitajaid on ka kantide kohta.

Statistikast saab kohaliku omavalitsuse üksuse kohta teada järgmist:

  • pindala ja asustustihedus;
  • rahvaarv, rahvastiku soo-vanuskoosseis, sündide ja surmade arv, ränne;
  • aktiivselt tegutsevate ettevõtete arv;
  • kohaliku omavalitsuse eelarvetulud, -kulud ja investeeringud;
  • haridusasutuste andmed;
  • elanike sissetulek ja toimetulek, sh töötus;
  • elanike rahulolu elukeskkonna ja omavalitsusüksuse juhtimisega jne.
Südamekujuline järv. Foto: Shutterstock