Valitsemissektori rahandus

Valitsemissektori rahandusstatistika hoiab silma peal riigi ehk meie ühise raha kasutamisel.

Eestis on valitsemissektor jaotatud kolmeks:

  1. keskvalitsus, kuhu kuuluvad riigieelarvelised asutused ja eelarvevälised fondid, sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
  2. kohalikud omavalitsused ehk linna- ja vallavalitsused koos allasutustega;
  3. sotsiaalkindlustusfondid: haigekassa ja töötukassa.

Valitsemissektori rahanduse statistikas avaldame valitsemissektori rahanäitajaid, nagu maksulaekumised, valitsemissektori tulud, kulud ja võlg.

Valitsemissektori rahandusstatistikast saab teada,

  • kui palju makse laekub riigieelarvesse ja kohalikesse eelarvetesse;
  • kui suur on keskvalitsuse, kohaliku omavalitsuse ja sotsiaalkindlustusfondide eelarve ülejääk ja puudujääk;
  • kui palju on valitsemissektor võtnud laenu ja kui suure osa sellest moodustab välisvõlg.

Rahandusstatistikat vajavad nii avalikud institutsioonid kui ka ettevõtted. Peamiselt kasutatakse andmeid prognooside koostamiseks ja tegevuse planeerimiseks. Maksulaekumiste muutus peegeldab ka üldisemalt majanduses toimuvat.

Riigieelarvesse laekunud maksud 2,52 miljardit eurot
10,5%
I KVARTAL 2023
Kohalikesse eelarvetesse laekunud maksud 444,9 miljonit eurot
9,8%
I KVARTAL 2023
Valitsemissektori konsolideeritud üle-/puudujääk -280,1 miljonit eurot
-319,9%
IV KVARTAL 2022
Keskvalitsuse üle-/puudujääk -388,2 miljonit eurot
50,9%
2022
Kohaliku omavalitsuse üle-/puudujääk -104,3 miljonit eurot
3,0%
2022
Sotsiaalkindlustusfondide üle-/puudujääk 157,1 miljonit eurot
15,3%
2022
Valitsemissektori konsolideeritud võlg 6,66 miljardit eurot
19,2%
IV KVARTAL 2022
Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus SKP-s 18,4 %
2022
Valitsemissektori konsolideeritud välismaine võlg 4,87 miljardit eurot
24,4%
IV KVARTAL 2022
Riigieelarvesse laekunud maksud | 2013–2022
Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus SKP-s | 2018 – 2022
2018 2019 2020 2021 2022
Valitsemissektori konsolideeritud võlg, miljonit eurot 2 127,4 2 373,4 5 094,4 5 534,1 6 656,2
Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus sisemajanduse koguproduktis, % 8,2 8,5 18,5 17,6 18,4