Konfidentsiaalsete andmete kasutamine teaduslikul eesmärgil

Juriidilised isikud ja asutused võivad teadustööde tegemiseks kasutada Statistikaametil olevaid konfidentsiaalseid andmeid. Andmeid saab kasutada teadlaste keskkonnas kaugühenduse teel.

Konfidentsiaalsete andmete kasutamist saab taotleda siin:

Taotle andmeid

Taotluse menetlemine ja andmete kasutamise tingimused on täpsemalt kirjeldatud „Konfidentsiaalsete andmete teaduslike eesmärkidel edastamise korras“:

Eriliigiliste isikuandmete töötlemisel on tarvilik ka taotleda eetikakomitee ja/või Andmekaitse Inspektsiooni luba. Loa taotlus tuleb teha teadusvaldkonna eetikakomiteele. Lähemalt on võimalik tutvuda loa taotlemise kriteeriumitega Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel.

Statistikaameti uuringute metaandmetega saab tutvuda siin.

Konfidentsiaalsete andmete kasutamise juhend

Taotluse täitmise tingimused

Lepingu sõlmija on juriidilise isiku seaduslik esindaja.

Uuringul peab olema teaduslik või statistiline eesmärk. Isikuandmetega seotud uuringute puhul peab taotleja enne konfidentsiaalsusnõukogu otsust saama loa andmekaitse inspektsioonilt (AKI).

 • Kui poliitikakujundamise eesmärgil tehtavas uuringus kasutatakse isikuandmeid, mille jaoks on vajalikud päringud teistesse andmekogudesse või registritesse, tuleb taotleda AKI luba. Vaata lähemalt https://www.aki.ee/isikuandmed/andmetootlejale/isikuandmed-uuringutes.
 • Kui uuringut tehakse eriliigiliste isikuandmetega, on vaja taotleda vastava teadusvaldkonna eetikakomitee luba. Kui eetikakomiteed selles teadusvaldkonnas ei ole, tuleb luba taotleda AKI-lt.

AKI luba ei ole vajalik, kui uuringus kasutatakse anonüümseid andmeid või uuringus osalevad isikud on andnud nõusoleku andmete töötlemiseks.

Taotluse täitmise tähtaeg

Taotluse rahuldamisest teatab Statistikaamet 15 tööpäeva jooksul. Kui taotlust ei ole võimalik esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, võtame taotluse esitajaga kahe tööpäeva jooksul ühendust, et andmeid täpsustada.

Tellimustööde hinnad

Konfidentsiaalsete andmete tellija tasub taotluse menetlemise ning vajaduse korral ka andmete ettevalmistamise eest. Konfidentsiaalsete andmete kasutamine turvalisel töökohal on tasuta.

2024. aasta tellimustööde hinnad

Korduma kippuvad küsimused eriliigilisi andmeid sisaldavate taotluste kohta

 • Kuidas vajalikud isikuandmed teadusuuringu tegijale edastatakse?

  Selleks on mitu võimalust. Üldjuhul valmistab statistikaamet registritest riikliku statistika seaduse alusel andmed analüüsimiseks ette. Analüüsi teostajale võimaldatakse ligipääs andmetele statistikaameti turvalise töökoha VPN-ühenduse kaudu, kui ei ole kokku lepitud teisti (tutvu konfidentsiaalsete andmetekasutamise korraga).

  Millal on andmete kasutamiseks vaja eetikakomitee luba ja millal andmekaitse inspektsiooni (AKI) luba?

  Seaduses märgitud juhtudel on uuringu tegemiseks vaja luba kas teadusvaldkonna eetikakomiteelt või andmekaitse inspektsioonilt. Mõnel juhul tuleb luba taotleda nii eetikakomiteelt kui ka AKI-lt. Sellisteks juhtudeks on poliitikakujundamise uuringud, kus soovitakse kasutada eriliigilisi isikuandmeid. 

  Andmekaitse inspektsiooni luba on vaja taotleda juhul, kui eriliigilisi isikuandmeid sisaldav uuring soovitakse teha teadusvaldkonnas, millel puudub eetikakomitee. Tavapäraste isikuandmetega tehtavateks uuringuteks tarvis.

  Kui uurija soovib teha teadusuuringut eriliigiliste isikuandmetega ja uuringu teemaga seotud teadusvaldkonnal on olemas eetikakomitee, tuleb luba taotleda eetikakomiteelt.

  Täpsemalt saab isikuandmete kasutamise tingimuste ja erisustega tutvuda andmekaitse inspektsiooni lehel https://www.aki.ee/isikuandmed/andmetootlejale/isikuandmed-uuringutes.

  Kuidas vajalikud isikuandmed teadusuuringu tegijale edastatakse?

  Sõltuvalt uuringu iseloomust kasutame selleks eri lahendusi.

  Näide. Asutus esitab statistikaametile projektide koodid ja soovitud andmete koosseisu. Statistikaamet moodustab oma pseudonümiseeritud andmestiku, mida uuringu tegija kasutab andmete statistilises töötluses vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 6 lõikele 1.

  Taotleja esitab statistikaametile soovitud andmete koosseisu. Asutus töötleb statistikaameti pseudonümiseeritud andmeid statistikaameti keskkonnas. Töötluse teeb taotleja poolt volitatud isik ning statistikaameti andmetöötluskeskkonnast viiakse välja agregeeritud andmed. Oluline on rõhutada, et turvalisest keskkonnast viiakse andmeid välja ainult agregeeritud kujul, mis ei võimalda ühegi andmesubjekti tuvastamist. Statistikaamet rakendab andmete analüüsiks ettevalmistamisel neile statistilise aimatavuse kontrolli. Statistikaamet sõlmib asutusega alati konfidentsiaalsuslepingu ja asutuse volitatud isikutega konfidentsiaalsuskokkulepped

  Tähelepanu tasub pöörata sellele, milliseid registriandmeid ühendatakse. Statistikaametis olev info on pseudonümiseeritud. Isikuandmed pseudonümiseerib üldjuhul statistikaamet.

  Kuidas statistikaametis uuringuid säilitatakse?

  Analüüsi jaoks koondatud isikuandmeid (pseudonümiseeritud kujul) on võimalik töödelda ainult statistikaameti andmetöötluskeskkoning sealt on võimalik välja viia ainult statistikaameti heakskiidetud agregeeritud andmeid.

  Projekti jaoks ettevalmistatud andmeid säilitatakse lepingus kokku lepitud ajavahemiku jooksul. Statistikaameti riikliku statistika tegemise jaoks vajalikke metaandmeid säilitatakse vastavalt statistikaametis kehtivale.