Eksperimentaalstatistika

Eksperimentaalstatistika eesmärk on otsida statistika tegemise uusi võimalusi, et kasutajad saaksid huvitava ja vajaliku info kätte kiiresti ja mugavalt.

Eksperimentaalstatistika tegemiseks kasutame

  • andmete linkimist ja kombineerimist;
  • uudseid andmeallikaid (nt Eleringi elektritarbimise andmed, mobiilioperaatorite andmed);
  • uusi meetodeid (nt veebi kammimine, masinõpe);
  • nüüdisaegseid visualiseerimisvõimalusi (nt R-Shiny, Flourish).

Eksperimentaalstatistika tulemused võivad kõrvale kalduda riikliku statistika sellistest traditsioonilistest nõuetest nagu harmoneeritus, kaetus, ajaline ja geograafiline võrreldavus, järele proovitud ja testitud metoodika.

Eksperimentaalstatistika

Käimasolevad tööd

E-residentide ettevõtete majandusnäitajad

Avaldama hakatakse e-residentide ettevõtete andmeid. Eksperimentaalstatistika tiimi ülesanne on välja arendada metoodika, mis võimaldaks saada regulaarse ülevaate, kui palju uusi e-residentide ettevõtteid registreeritakse ja milline on nende käekäik ning majanduslik aktiivsus (deklareeritud väljamaksed, maksud, käive ja töötajate arv).

Andmeallikad: 

politsei- ja piirivalveameti andmed, majandusüksuste statistiline register, äriregister, maksu- ja tolliameti andmed

Tellija: 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Teostaja: 

Eve Telpt, Kaja Sõstra

Teadus- ja arendustegevuse metoodika arendus

Arendatakse metoodikat, millega selgitatakse välja teadusarendusega tegelevad organisatsioonid. Tihti ei osata ettevõtlussektoris vahet teha innovatsioonil ja teadusarendusel ning mõnikord ei saada arugi, et tegeletakse aktiivselt teadusarendusega. Riigi huvi on jälgida, kus, kui palju ja kuidas teadusarendusi ellu viiakse ning mis suundadesse kõige rohkem panustatakse.

Selle info põhjal saab riik arendustegevust toetada ja elluviijaid motiveerida, tugevdades nii Eesti majandusliku edu vundamenti.

Tellija: 

majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Andmeallikad: 

statistikaameti statistikatööd, EAS-i andmed, PRIA andmed, Eesti teadusinfosüsteem, maksu- ja tolliameti andmed

Teostaja: 

Jaan Õmblus

Väärtusahelate mudeli koostamine käibedeklaratsiooni lisa (KMD INF) andmete baasil

Väärtusahelate mudelist saab teada, kes teenib ja kes ei teeni raha, kelle äritegevus on mõtestatum ja kes teeb äris niisama aega parajaks, makstes sellele peale. Mudel aitab üles leida majanduse kitsaskohad, kus nõudlus ületab või hakkab ületama pakkumist ja kuhu on mõtet investeerida.

Mudel näitab ära ka majanduse nn punased kohad, kus tuleks olla eriti ettevaatlik ja võimaluse korral oma tootmisvahendid rahaks teha. Mudel võimaldab tutvuda ka majanduse tervikpildiga, kust on näha, kus täpsemalt väärtust luuakse, kuidas paraneb meie heaolu ja mida peaks majanduspoliitiliselt tegema, et üldine elatustase kiiremini tõuseks. See on katse lahti seletada rikkuse loomise valem nii ettevõtte kui ka riigi tasandil.

Tellija: 

majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning rahandusministeerium

Andmeallikad: 

maksu- ja tolliameti andmed

Teostaja: 

Jaan Õmblus

Skywheel

Eksperimentaalstatistika tegemine mujal

  1. Eurostat
  2. Holland
  3. Itaalia
  4. Šveits
  5. Uus-Meremaa

Tehtud tööd

Ametipalkade rakendus

Ametipalkade rakendus

Kui suur on mediaanpalk ametialade kaupa maakondades? Kui palju teenivad inimesed Eesti eri piirkondades? Statistikaameti palgarakendus võimaldab võrrelda üle 120 sagedasema ameti esindajatel oma palka nii ametikaaslaste kui ka teiste ametikohtadega. Palgainfo on esitatud joonistel ja kaartidel nii, et huviline saab hea ülevaate oma ameti palgatasemest nii kodumaakonnas kui ka mujal Eestis.

Vaata lähemalt siit.

Liikuvusanalüüs

Liikuvusanalüüs

Kuidas võttis Eesti ühiskond eriolukorras rakendatud meetmed vastu? Kas inimesed jäid paiksemaks? Koostöös mobiilsidefirmadega analüüsis statistikaamet 20. veebruarist kuni 17. maini 2020 anonüümsete mobiiliandmete alusel inimeste liikumisaktiivsust eriolukorra ajal võrreldes eelnenud ajaga.

Vaata lähemalt siit.

Täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad

Täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad

Millised rahvastikurühmad osalevad aktiivsemalt täiskasvanuhariduses? Kuidas on täiskasvanuhariduse peamised rahvastikurühmad jaotunud maakonniti, Tallinnas ja Tartu linnas? Analüüs andis ülevaate täiskasvanuhariduse peamistest sihtrühmadest Eestis.

Vaata lähemalt siit.

Ühiskondlike lõhede analüüs

Ühiskondlike lõhede analüüs

Kui suur on ebavõrdsus Eestis ja kuidas see on jaotunud? Analüüsi käigus valmis 11 isikuprofiili, et ilmestada ühiskondlikke lõhesid ja ebavõrdsust Eestis. Profiili kirjeldamisel võeti arvesse nii leibkonna tüüpi ja laste arvu leibkonnas kui ka vanust, sugu, haridust, rahvust, elukohta, puudeid ja nende raskusastet, sissetulekuid, hõivet, saadud toetusi, töökoha kaugust elukohast, terviseseisundit ja eluga rahulolu.

Vaata lähemalt siit.

Välistudengite majandusliku mõju analüüs

Välistudengite majandusliku mõju analüüs

Kui aktiivselt osalevad välisüliõpilased Eesti tööturul? Millist mõju nad sellega avaldavad meie majandusele õpingute ajal ja aasta pärast õpingute lõppu? Kuidas välisüliõpilased erinevad kohalikest üliõpilastest? Analüüsiti välisüliõpilaste osalemist Eesti tööturul ja selle mõju majandusele.

Vaata lähemalt siit.

Väikeste piirkondade ja rahvastikurühmade ülevaated

Väikeste piirkondade ja rahvastikurühmade ülevaated

Kui paljusid inimesi mõjutab kavandatav uus seadus või seadusemuudatus? Õigusaktide mõju analüüsimiseks on koostatud rahvastikurühmade väljavõtteid. Näiteks on uuritud väikeste rahvusrühmade toimetulekut ja koostanud ülevaateid noortest, samuti oleme teinud kokkuvõtteid füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalmaksu tasumisest.

Vaata lähemalt siit

Tühjenevad kortermajad Valga ja Lüganuse vallas ning Kohtla-Järve linnas

Tühjenevad kortermajad Valga ja Lüganuse vallas ning Kohtla-Järve linnas

Kui palju on Kohtla-Järve linnas, Lüganuse ja Valga vallas kortermaju, millest kõik või enamik eluruume on asustamata? Kas sellele küsimusele saab vastuse elektri tarbimise andmetest? Kohtla-Järve linna, Lüganuse valla ja Valga valla kortermajade kohta koostati analüüs, et välja selgitada, kui palju on seal tühje kortereid elukoha registreerimise ja elektri tarbimise alusel.

Vaata lähemalt siit

Väliskülastajate majanduslik mõju Tallinnas

Väliskülastajate majanduslik mõju Tallinnas

Kuidas mõjutavad Tallinna tööhõivet ja maksutulu välisturistid? Uuriti, kui palju väliskülastajad tarbivad kaupu ja teenuseid ning analüüsiti, kuidas see mõjutab linna majandust, turismi lisandväärtust ja sisemajanduse koguprodukti, ettevõtete ning töötajate arvu, samuti maksutulu.

Vaata lähemalt siit.

 

Aktsiisipoliitika riskid, võimalused ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes

Aktsiisipoliitika riskid, võimalused ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes

Miks muutus alkoholi hinnavahe Eestis ja Läti korraga nii väljakannatamatuks, et alkoholi ostmine Lätist kujunes väga populaarseks? Kuidas saaks sellist ostukäitumist muuta ja kuidas peaks majanduspoliitika olema kujundatud, et sarnaseid olukordi vältida?

Vaata lähemalt siit.

Valimisringkondade statistika

Valimisringkondade statistika

Kui palju on minu valimisringkonnas inimesi, keda mõjutavad sagedasemad valimislubadused? Kui palju on minu valimisringkonnas vanaduspensionäre või lasteaiaealisi lapsi ning ühistranspordi kasutajaid võrreldes ülejäänud Eestiga?

Vaata lähemalt siit.

Tööturu rakendus

Tööpoliitika näitajad

Kuidas läheb tööturul meestel ja naistel, eestlastel ja muust rahvusest inimestel, tallinlastel ja tartlastel, kõrgharidusega ja põhiharidusega inimestel, lastetutel ja lapsevanematel? Kuidas on tööhõive, töötus ja muud hõivenäitajad elanike rühmades muutunud?

Vaata lähemalt siit.