Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Ühiskondlike lõhede analüüs

Arvestasime ka apteekide, huvitegevuse jms kättesaadavust elukoha läheduses. Eelkõige keskendusime riskitegurite koos avaldumisest tulenevatele lõhedele.

Huvitav fakt

Töötuse määr on kõige suurem Ida-Virumaal ja Valgamaal, kuid töötu profiil on neis kahes maakonnas küllaltki erinev nii rahvuse, hariduse kui ka vanuse poolest. Kuigi mõlemas maakonnas on kõige rohkem töötuid pensionieelikute hulgas, on Valgamaal tööta ka üsna palju nooremaealisi. Ida-Virumaa aga paistab silma sellega, et seal on madala haridustasemega inimeste osatähtsus töötute seas kõige väiksem: sealne töötu ei pruugi leida tööd ka siis, kui tal on asjakohane haridus.

Tellija: 

riigikantselei

Andmeallikad: 

Eesti sotsiaaluuring, Eesti tööjõu-uuring, rahvastikuregister, sotsiaalkindlustusameti ja töötukassa andmed, maksu- ja tolliameti andmed, töötamise register, statistikaameti avalikud andmed, veebikammimise andmed kultuuriürituste kohta, ravimiameti tegevuslubade register, spordiregister.

Teostajad: 

Kadri Rootalu, Kadri Raid, Märt Leesment, Kaja Sõstra