Täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad

Millised rahvastikurühmad osalevad aktiivsemalt täiskasvanuhariduses? Kuidas on täiskasvanuhariduse peamised rahvastikurühmad jaotunud maakonniti, Tallinnas ja Tartu linnas? Analüüs andis ülevaate täiskasvanuhariduse peamistest sihtrühmadest Eestis.

Koostati statistiline Eesti maakondade ja kahe suurema linna elanike konkurentsivõime, töökohtade struktuuri ja ettevõtlusnäitajate ülevaade, et selle kaudu juhtida tähelepanu sihtrühmadele, kellele edaspidi täiskasvanuhariduse koolitusi suunata. Tegemist oli 2014. aastal valminud samal teemal aruande järjega, mis põhines eelkõige 2011. aasta rahva- ja eluruumide loenduse andmetel (Tõnurist, 2014).

Sihtrühmad määratleti vanuse, rahvuse, hariduse, elukoha ja tööalase staatuse järgi. Täiskasvanuhariduse sihtrühmana kuulusid 2064-aastased inimesed, seejuures vaadeldi võimaluse korral eraldi ka nooremaid (2034-aastaseid) ja vanemaid (5564-aastaseid) töötajaid või mitteaktiivseid elanikke.

Huvitav fakt

Analüüsi põhjal võib sarnasuse alusel ühte maakondade rühma arvata Hiiu, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Saare, Tartu ja Viljandi maakonna. Tegemist on nii-öelda keskmikega, mis harva paistavad silma Eesti parima tulemusega ja jäävad konkurentsivõime näitajate poolest Eesti keskmise lähedale. Maakondi iseloomustab Eesti keskmise sarnane või keskmisest suurem hõivemäär eri haridustasemete korral. Eriti kerkisid esile Rapla, Tartu ja Hiiu maakond. Kõiki selle rühma maakondi iseloomustab ka suhteliselt väiksem kõrgharidusega elanike ja suur madala haridustasemega elanike osa. Eelmise uuringulainega võrreldes oli selle grupi maakondadest oma kohta parandanud Hiiu maakond, mis paistis silma ka Eesti keskmisest suurema tööealise elanikkonna osa ja suure hõivemääraga. Hariduses ja tööhõives on selles rühmas kõige madalamal kohal Järva maakond, eelkõige madala haridusega elanikkonna osatähtsuse poolest. Samuti on seal märkimisväärselt palju madala haridustasemega lapsevanemaid.

Tellija: 

haridus- ja teadusministeerium

Andmeallikad: 

statistikaameti rahvastiku statistiline register, rände andmed, Eesti tööjõu-uuring, ettevõtete demograafia statistika, poliitikamõjude hindamise andmed, sotsiaalkindlustusameti andmed, töötamise register, maksu- ja tolliameti andmed

Teostajad: 

Kadri Rootalu, Märt Leesment, Eve Telpt, Birgit Vahing, Kaja Sõstra, Alis Tammur, Egert Indres