Energeetika

Selleks, et kodud ja majad oleksid soojad, tänavad valgustatud ning autod saaksid liikuda, on vaja energiat, mida saadakse taastuvatest või mittetaastuvatest allikatest. Energeetika on energia saamise, muundamise, ülekandmise ja kasutamisega tegelev rahvamajandus- ja teadus- ning tehnikaharu. Energiastatistika annab ülevaate energia tootmist ja tarbimist kuude ning aastate kaupa, samuti annab infot elektrienergia, maagaasi ja kütuste hinna kohta.

Statistika tarbeks kogutakse järgmisi andmeid:

  • tootmismahud energia liikide kaupa;
  • kodutarbijate ja äriklientide energiatarbimise kogused;
  • energiatoodete laovarud, import ja eksport.

Eestis toodetakse siiski veel suur osa energiast taastumatutest loodusvarudest, näiteks põlevkivist. Kuid kogu maailmas ja ka Eestis pööratakse üha suuremat tähelepanu taastuvenergia tootmisele ja kasutamisele, et loodusvarasid jätkuks ka järeltulevatele põlvedele. Järkjärguline üleminek taastuvenergiale on tähtis tulevikumajanduse arenguks. Taastuvenergia osatähtsuse ja energiasäästlikkuse hindamiseks avaldame iga aasta kohta energiatõhususe näitajaid.

Elektrienergia toodang 619,0 GWh
30,0%
AUGUST 2020
Energiasõltuvusmäär 0,7 %
2018
Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises 30,0 %
2018
Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises 19,7 %
2018
Primaarenergia tootmine 651,0 GWh
-13,1%
2018
Sisetarbimine 9 685,0 GWh
1,6%
2018
Energia efektiivsuse suhtarvud | 2011 - 2018
Taastuvatest allikatest toodetud elekter | 2011 - 2019
Elektrienergia toodangu muutus, eelmise aasta sama kuu = 100 | september 2000 - august 2020
Ettevõtetes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus | 2014 - 2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kivisüsi, eurot tonni kohta 65 .. .. 78 84 76
Põlevkivi, eurot tonni kohta 15 15 13 13 13 14
Tükkturvas, eurot tonni kohta 40 39 41 34 42 41
Turbabrikett, eurot tonni kohta 98 .. .. .. .. ..
Küttepuud, eurot tm kohta 27 25 25 26 38 42
Puiduhake, eurot m³ kohta 12 11 12 11 11 13
Puidujäätmed, eurot m³ kohta 11 8 11 7 12 9
Maagaas, eurot 1000 m³ kohta 373 335 262 290 325 328
Raske kütteõli, eurot tonni kohta 454 437 340 401 468 477
Põlevkivikütteõli (raske fraktsioon), eurot tonni kohta 439 283 287 336 382 381
Kerge kütteõli, eurot tonni kohta 687 550 487 601 587 573
Diislikütus, eurot tonni kohta 1 039 866 957 1 033 1 051 1 075
Autobensiin, eurot tonni kohta 1 290 1 188 1 143 1 254 1 278 1 295
Elektrienergia, eurot MWh kohta 83 82 79 77 77 77
Soojus, eurot MWh kohta 60 56 54 57 65 64