4. Kvaliteetne haridus

Üleilmne eesmärk „Kvaliteetne haridus“ keskendub kvaliteetse hariduse kättesaadavusele ja võimalusele
osaleda elukestvas õppes. Koolis käimist, haridustasemeid, õpetajate haridust ja õppeasutuste
vastavust nõuetele (s.h sanitaartingimused) ning õpitulemuste erinevusi käsitletakse tervikuna.

ÜRO tegevuskava 2030 seab eesmärgi tagada tasuta, õiglane ning kvaliteetne alg- ja keskharidus
kõigile. Enne kooli on vaja arendada väikelapsi, et nad oleksid valmis algharidust omandama.
Suurendada tuleb noorukite ja täiskasvanute arvu, kellel on tehnilised ning kutseoskused tööhõives osalemiseks.

Tuleb jõuda selleni, et kõigil õppuritel on säästva arengu toetamiseks teadmised ja oskused.
Tähtis on jõuda jätkusuutliku eluviisini, väärtustada soolist võrdõiguslikkust, rahu ja vägivallatut
kultuuri, maailmakodanikuks olemist ning kultuurilist mitmekesisust. Õppeasutused peavad looma soodsa õpikeskkonna, olema lapsesõbralikud ja arvestama puuetega inimeste vajadusi. 

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab, et haridussüsteem ja väljaõpe on majandusarengu alus: haridus on heaolu eeldus. Üleilmne eesmärk „Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused“ on Eestis seotud hariduse eri vormide ja elanikerühmade
osalemisega haridussüsteemis järgmiste näitajate alusel:

  • elukestvas õppes osalemine;
  • kolmanda taseme haridus;
  • eri- ja kutseharidus;
  • digipädevus;
  • tippsooritustasemel õpilased;
  • huviharidus;
  • madala haridustasemega noored.
Täiskasvanute elukestev õpe: formaal- ja mitteformaalõppes osalemise määr 23,2 %
2023
Täiskasvanute elukestev õpe: informaalõppes osalemise määr 67,8 %
2023
Kolmanda taseme haridusega inimeste osatähtsus 25–34-aastaste hulgas 43,5 %
2023
Eri- ja kutseharidusega inimeste osatähtsus 25–64-aastaste hulgas 74,9 %
2023
Vähemalt baastasemel digipädevusega elanike osatähtsus 16–74-aastaste hulgas 62,6 %
2023
Lugemises tippsooritustasemel õpilaste osatähtsus 10,6 %
2022
Matemaatikas tippsooritustasemel õpilaste osatähtsus 13,1 %
2022
Loodusteadustes tippsooritustasemel õpilaste osatähtsus 11,6 %
2022
Huvikoolides õppijate osatähtsus 32,7 %
2023
Õpinguid mittejätkavate madala haridustasemega 18–24-aastaste noorte osatähtsus 9,7 %
2023