Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

4. Kvaliteetne haridus

Üleilmne eesmärk „Kvaliteetne haridus“ keskendub kvaliteetse hariduse kättesaadavusele ja võimalusele
osaleda elukestvas õppes. Koolis käimist, haridustasemeid, õpetajate haridust ja õppeasutuste
vastavust nõuetele (s.h sanitaartingimused) ning õpitulemuste erinevusi käsitletakse tervikuna.

ÜRO tegevuskava 2030 seab eesmärgi tagada tasuta, õiglane ning kvaliteetne alg- ja keskharidus
kõigile. Enne kooli on vaja arendada väikelapsi, et nad oleksid valmis algharidust omandama.
Suurendada tuleb noorukite ja täiskasvanute arvu, kellel on tehnilised ning kutseoskused tööhõives osalemiseks.

Tuleb jõuda selleni, et kõigil õppuritel on säästva arengu toetamiseks teadmised ja oskused.
Tähtis on jõuda jätkusuutliku eluviisini, väärtustada soolist võrdõiguslikkust, rahu ja vägivallatut
kultuuri, maailmakodanikuks olemist ning kultuurilist mitmekesisust. Õppeasutused peavad looma soodsa õpikeskkonna, olema lapsesõbralikud ja arvestama puuetega inimeste vajadusi. 

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab, et haridussüsteem ja väljaõpe on majandusarengu alus: haridus on heaolu eeldus. Üleilmne eesmärk „Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused“ on Eestis seotud hariduse eri vormide ja elanikerühmade
osalemisega haridussüsteemis järgmiste näitajate alusel:

  • elukestvas õppes osalemine;
  • kolmanda taseme haridus;
  • digipädevus;
  • tippsooritustasemel õpilased;
  • huviharidus;
  • madala haridustasemega noored.
Elukestvas õppes osalejad 25–64-aastaste hulgas 20,1 %
2019
Kõrgharitute osatähtsus 30–34–aastaste hulgas 44,3 %
2020
Vähemalt baastasemel digipädevusega elanike osatähtsus 16–74-aastaste hulgas 62,0 %
2019
Lugemises tippsooritustasemel õpilaste osatähtsus 13,9 %
2018
Matemaatikas tippsooritustasemel õpilaste osatähtsus 15,5 %
2018
Loodusteadustes tippsooritustasemel õpilaste osatähtsus 12,2 %
2018
Huvikoolides õppijate osatähtsus 30,3 %
2020
Õpinguid mittejätkavate madala haridustasemega 18–24-aastaste noorte osatähtsus 7,5 %
2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!