Tellimustöö teenusstandard

1. Tellimustöö ja selle täitmine

Tellimustöö võimaldab saada detailsemat teavet kui see, mis on avaldatud pressiteadetes, statistikaväljaannetes või statistika andmebaasis. See töö nõuab andmete lisatöötlemist või -analüüsi. Detailsemat statistikat saab tellida kõigi statistikavaldkondade kohta.
Tellimustöö hulka kuuluvad järgmised teenused, mis jagunevad kolme hinnagruppi tulenevalt töö keerukusest (vt ka 2023. aasta tellimustööde hinnad):

Hinnagrupp 1

 1. Andmete kogumine küsitleja poolt – klientide küsitlemine telefoni teel või silmast silma kohtumisel.

Hinnagrupp 2

 1. Nõustamine ja koolituste läbiviimine.
 2. Andmekogumise ettevalmistamine, sh näitajate defineerimine ja arvutusmetoodika väljatöötamine, küsimustiku loomine ja testimine, valimidisaini koostamine.
 3. Andmehõive, sh uue registri/andmeallika andmehõive või veebikammimise rakendamine.
 4. Andmetöötlus, sh anonüümimine/pseudonüümimine, andmete parandamine (imputeerimised, kaalumised, parandamised), geokodeerimine.
 5. Andmete lisatöötlus ja andmeanalüüs, sh avaldatud andmete suuremahuline väljastamine, täiendav töötlemine ja analüüsimine, kvaliteedi- ja konfidentsiaalsuskontroll.
 6. Andmete levitamine, sh visualiseeritud lahenduste loomine, tõlkimine, toimetamine, kujundamine, avaldamine veebis või teistes kliendikanalites.

Hinnagrupp 3

 1. Erinevate andmeallikate seostamine, mudeldamine, masinõppe mudelite kasutamine analüüsiks.
 2. Rakenduste arendamine statistiliste andmete levitamiseks ja analüüsiks.

Statistikaamet järgib tellimustööde täitmisel riikliku statistika kvaliteedikriteeriume (aja- ja asjakohasus, täpsus, õigeaegsus, kättesaadavus, selgus, võrreldavus, sidusus) ning põhimõtteid (ametialane sõltumatus, erapooletus, objektiivsus, usaldusväärsus, statistiline konfidentsiaalsus, tasuvus).

Tellimustöö täidetakse eesti või inglise keeles.

2. Tellimuse esitamine

Tellimuse saab esitada veebivormil või e-postiga: stat [at] stat.ee (stat[at]stat[dot]ee),

Tellimus täidetakse üldjuhul e-posti vahendusel, kuid suuremahuliste andmefailide edastamine lepitakse tellijaga eraldi kokku.

Tellimuse edastamisel on oluline informeerida Statistikaametit järgmistest asjaoludest:

 1. millist konkreetset teavet tellija soovib ja milline peaks olema soovitud andmete koosseis;
 2. kas tellimustöö soov on ühekordne või korduv;
 3. milline on oodatav tellimuse täitmise tähtaeg.

Andmeid avaldatakse või edastatakse ilma andmesubjekti identifitseerimist võimaldavate tunnusteta (v.a majandusüksuste andmed RStS § 35 lg 4 järgi) vähemalt kolme andmesubjekti koondandmetena, kus ühegi andmesubjekti andmete osatähtsus koondandmetes ei ole suurem kui 90%.

3. Tellimustöö maksumus

Vastavalt RStS § 4 lg 3 ja § 20 on tellimustööd tasulised. Tellimustööde hinnakiri kehtestatakse Statistikaameti peadirektori käskkirjaga kalendriaasta kohta. Tellimustöö hind sõltub üldjuhul tööle kulutatud ajast. Minimaalseks tellimustöö teostamise ajaks on 0,5 töötundi.

Lisaks saab RStS § 35 lg 4 alusel tellida Eestis registreeritud majanduslikult aktiivsete juriidiliste isikute, välismaa äriühingute filiaalide, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid, nagu registrikood, majandusüksuse (v.a toimla) nimi ja aadress, õiguslik vorm, tegevusala (EMTAK-i järgi) ning suurusrühmad, millesse üksus kuulub tööga hõivatud isikute arvu ja/või müügitulu järgi.

Tasumine toimub arve alusel pangaülekandega 14 päeva jooksul, tellimustöid ei käibemaksustata. Arve väljastatakse asutustele ja ettevõtetele peale tellimustöö täitmist 3 tööpäeva jooksul, eraisikutele edastatakse arve enne andmete väljastamist ning andmete väljastamise eelduseks on tasutud arve.

4. Tellimustöö tähtaeg

Tellimustöö hinnapakkumine tehakse üldjuhul 5 tööpäeva jooksul. Tellimustöö täitmise tähtaeg lepitakse kokku tellimustöö planeerimise faasis.

5. Ettepanekud ja kaebused

Kirjalikult esitatud ettepanekud ja kaebused tellimustööde kohta registreeritakse. Ettepanekutele ja kaebustele vastatakse 10 tööpäeva jooksul alates selle registreerimise päevast. Kui vastamiseks on vaja koguda lisainfot, võib tähtaega pikendada 30 päevani.

Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada infotelefonil 625 9300, e-posti aadressil stat [at] stat.ee (stat[at]stat[dot]ee) ja Statistikaametis kohapeal (Tatari 51, Tallinn).

 

2023. aasta tellimustööde hinnad

Käskkiri. Statistikaameti tellimustöö teenusstandardi kinnitamine.