Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Tellimustöö teenusstandard

1. Tellimustöö ja selle täitmine

Tellimustöö alla kuuluvad järgmised teenused:

 1. Nõustamine ja projektijuhtimine (sh andmeallikate nõustamine ja valik, näitajate defineerimine ja arvutusmetoodika väljatöötamine, küsimustiku disain ning testimine, valimidisaini koostamine ning koolituste läbiviimine);
 2. Andmekogumine ja/või hõive (sh uue registri andmehõive või veebikammise rakendamine);
 3. Andmetöötlus (sh anonümiseerimine / pseudonümiseerimine, andmete parandamine (imputeerimised, kaalumised, parandused), andmete seostamine või linkimine, geokodeerimine);
 4. Andmeanalüüs (sh andmete analüüs, kvaliteedi– ja konfidentsiaalsuskontroll, andmemudelite loomine masinõppe meetoditega);
 5. Andmete levitamine (sh visualiseeritud lahenduste loomine, avaldamine veebis või teistes kliendikanalites);
 6. Koolituste teostamine (nt metoodika-, statistika- või visualiseerimise koolitused).

Statistikaamet järgib tellimustööde täitmisel riikliku statistika kvaliteedikriteeriume (asjakohasus, täpsus, ajakohasus, õigeaegsus, kättesaadavus ja selgus, võrreldavus, sidusus) ja põhimõtteid (ametialane sõltumatus, erapooletus, objektiivsus, usaldusväärsus, statistiline konfidentsiaalsus, tasuvus).

Tellimustöö täidetakse eesti või inglise keeles.

2. Tellimuse esitamine

Tellimuse saab esitada veebivormil või e-postiga: stat@stat.ee,

Tellimus täidetakse e-posti teel. Tellimuse edastamisel on oluline informeerida järgmisest asjaoludest:

 1. Millist konkreetset teavet tellija soovib ja milline peaks olema soovitav andmete koosseis
 2. Kas tellimustöö soov on ühekordne või korduv
 3. Milline on oodatav tellimuse täitmise tähtaeg

Andmeid avaldatakse või edastatakse ilma andmesubjekti identifitseerimist võimaldavate tunnusteta (v.a majandusüksuste andmed RStS § 35 lg 4 järgi), vähemalt kolme andmesubjekti koondandmetena, kus ühegi andmesubjekti andmete osatähtsus koondandmetes ei ole suurem kui 90%.

3. Tellimustöö maksumus*

Vastavalt RStS § 20 on tellimustööd tasulised. Tellimustöö hind sõltub tööle kulutatud ajast.

Ühe töötunni maksumus kehtestatakse Statistikaameti peadirektori käskkirjaga kalendriaasta kohta. Minimaalseks tellimustöö teostamise ajaks on 0,5 töötundi. Tasumine toimub arve alusel pangaülekandega tähtajaga 14 päeva, tellimustöid ei käibemaksustata. Arve väljastatakse asutustele ja ettevõtetele peale tellimustöö täitmist 3 tööpäeva jooksul, eraisikutele edastatakse arve enne andmete väljastamist ning andmete väljastamise eelduseks on tasutud arve.

RStS § 35 lg 4 alusel saab tellida Eestis registreeritud majanduslikult aktiivsete juriidiliste isikute, välismaa äriühingute filiaalide, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid: registrikood, majandusüksuse (v.a toimla) nimi ja aadress õiguslik vorm, tegevusala (EMTAKi järgi), suurusrühm (millisesse üksusse kuulub tööga hõivatud isikute arvu järgi) ja suurusrühm (millisesse üksusse kuulub müügitulu järgi). Antud tellimuse hinnakiri kehtestatakse Statistikaameti peadirektori käskkirjaga kalendriaasta kohta.

4. Tellimustöö tähtaeg

Tellimustöö eelarvestatakse reeglina 5 tööpäeva jooksul. Tellimustöö täitmise tähtaeg lepitakse osapoolte vahel eraldi kokku tellimustöö planeerimise faasis.

5. Ettepanekud ja kaebused

Kirjalikult esitatud ettepanekud ja kaebused tellimustööde kohta registreeritakse. Ettepanekutele ja kaebustele vastatakse kümne tööpäeva jooksul alates registreerimise päevast. Kui vastamiseks on vaja koguda lisainfot, võib tähtaega pikendada 30 päevani. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ka infotelefonil 625 9300, e-mail stat@stat.ee ja Statistikaametis kohapeal (Tatari 51, Tallinn).

Teostatud tellimustööde näited on kirjeldatud Statistikaameti koduleheküljel (https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/eksperimentaalstatistika)


*Tellimustööde hinnad (hinnakirjaga saab tutvuda siin )

 • Tellimustöö ühe töötunni maksumus oleneb töö keerukusest ja on 27–81 eurot. Tellimustööd on käibemaksuvabad.
 • Riikliku statistika seaduse § 35 lõike 4 alusel saab tellida Eestis registreeritud majanduslikult aktiivsete juriidiliste isikute, välismaa äriühingute filiaalide, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate järgmisi andmeid: registrikood, majandusüksuse (v.a toimla) nimi ja aadress, õiguslik vorm, tegevusala (EMTAK-i järgi), suurusrühm tööga hõivatud isikute arvu järgi ja suurusrühm müügitulu järgi. Kõnealusele tööle on kehtestatud järgmine hinnakiri tellitavate üksuste arvu alusel:
 • 1–9999 tk: hind 1 euro üks ettevõte;
 • 10 000 – 59 999 tk: hind 0,8 eurot üks ettevõte;
 • alates 60 000 tk: hind 0,6 eurot üks ettevõte.

Käskkiri. Statistikaameti tellimustöö teenusstandardi kinnitamine.