Majandusüksused

Majandusstatistikat tehakse majanduslikult aktiivsete üksuste andmete põhjal. Kõik juriidilistes registrites kajastatud majandusüksused ei pruugi aga olla aktiivselt tegevad.

Majandusüksuste valdkonnas

  • selgitatakse välja majanduslikult aktiivsed üksused;
  • moodustatakse riikliku statistika koostamiseks statistilised üksused;
  • klassifitseeritakse majandusüksused rahvusvaheliste standardite põhjal.

Majandusstatistika kokkupanekuks tuleb pidada statistilist majandusüksuste registrit, mille andmed pärinevad äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist, maksukohustuslaste registrist ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist. Peale juriidiliste registrite kasutatakse ka muid andmeallikaid, näiteks maksu- ja tolliameti andmeid ning statistilisi ja raamatupidamisaruandeid.

Majandusüksuste statistilisse registrisse kantakse kõik registreeritud üksused. Iga aasta lõpus jäetakse alles need, kes olid konkreetsel aastal tegevad, sealhulgas need, kes tegutsesid teatud perioodil aastast.

Saadud infot kasutatakse näiteks kontsernide statistikas, ettevõtluse demograafia statistikas ning majandusvaldkonna uurimistöödeks ja analüüsideks.

Rahvusvahelistesse kontsernidesse kuuluvate majandusüksuste andmeid kasutatakse ka Euroopa ettevõttegruppide registri (EGR) ajakohastamiseks.

Aktiivsete majandusüksuste andmeid avaldame

  • tegevusalade kaupa;
  • õigusliku vormi alusel;
  • omaniku liigi põhjal;
  • suurusgruppide järgi;
  • regiooniti.
Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 148 684
2022
Majanduslikult aktiivsete mittetulundusühingute arv 43 149
2022
Majanduslikult aktiivsete sihtasutuste arv 701
2022
Riigi üksuste arv 195
2022
Kohaliku omavalitsuse üksuste arv 1 828
2022
Eesti sisemaiste kontsernide arv 4 920
2022
Eesti hargmaiste kontsernide arv 952
2022
Väliskontsernide arv 2 318
2022
Majandusüksused õigusliku vormi järgi |
Majanduslikult aktiivsed ettevõtted ja kasumitaotluseta üksused õigusliku vormi järgi | 2018 – 2022
2018 2019 2020 2021 2022
Kokku 174 008 176 754 181 930 190 604 194 557
Füüsilisest isikust ettevõtja 23 035 21 965 20 890 19 682 18 874
Täisühing 105 94 164 105 96
Usaldusühing 435 514 1 440 696 468
Osaühing 105 146 108 376 112 727 122 516 126 616
Aktsiaselts 2 399 2 315 2 240 2 199 2 141
Tulundusühistu 296 286 280 280 262
Euroopa äriühing 6 7 8 8 7
Välismaa äriühingu filiaal 228 227 231 231 220
Mittetulundusühing 39 305 40 044 41 141 42 122 43 149
Sihtasutus 676 686 682 701 701
Riiklik üksus 208 187 190 189 195
Kohaliku omavalitsuse üksus 2 169 2 053 1 937 1 875 1 828

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted omaniku liigi järgi | 2015 – 2022
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Omanikud kokku 117 398 120 450 127 622 131 650 133 784 137 980 145 717 148 684
Riik 74 70 61 61 66 60 65 64
Kohalik omavalitsus 207 197 191 200 177 149 145 150
Eesti eraõiguslik isik 109 232 111 823 117 190 119 475 120 827 125 278 130 529 132 592
Välismaa eraõiguslik isik 7 885 8 360 10 180 11 914 12 714 12 493 14 978 15 878

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted töötajate arvu järgi | 2015 – 2022
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokku 117 398 120 450 127 622 131 650 133 784 137 980 145 717 148 684
250 ja enam 195 196 194 186 184 172 177 193
50-249 1 200 1 184 1 150 1 172 1 159 1 156 1 122 1 136
10-49 6 281 6 293 6 391 6 548 6 779 6 509 6 284 6 572
Vähem kui 10 109 722 112 777 119 887 123 744 125 662 130 143 138 134 140 783

Uudis

Et andmeesitajate elu oleks lihtsam

Alanud on uus andmete esitamise periood. Et ettevõtjatel oleks riikliku statistika tegemiseks vajalikke andmeid lihtsam ja mugavam esitada, on statistikaamet teinud sel aastal hulga muudatusi küsimustikes ning astunud samme kasutajakogemuse parandamiseks.
Loe edasi 16. veebruar 2023