Statistikatööd

Riikliku statistika eesmärk on anda teavet rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse ja keskkonna olukorrast ning muutustest. Eesmärgi täitmiseks Statistikaamet kogub, töötleb, analüüsib ja säilitab andmeid ning avaldab statistikat. Iga selline tegevus on kirjeldatud statistikatööna. Lisaks klassikalisele statistikatööle, mille väljundiks on statistika (statistilised näitajad), on statistikatööna kirjeldatud ka analüütilise kogumiku koostamise, statistilise registri pidamise ja arendustegevusega seotud tööd.

Statistikaameti tegevuse määrab riikliku statistika programmi Statistikaameti statistikatööde loetelu, mis koostatakse igal aastal järgmiseks viieks aastaks ja mille kinnitab Vabariigi Valitsus. Koos statistikatööde loeteluga kinnitatakse ka avaldatavate statistiliste näitajate loetelu.

Vabariigi Valitsusega korraldusega kinnitatakse igal aastal järgmiseks viieks aastaks uus statistikatööde loetelu. Eelmise korralduse alusel alustatud statistikatööd viiakse lõpule vastavalt kinnitatud ajakavale.

Statistikaameti 2024.−2028. aastal tehtavate statistikatööde loetelu

 Statistikaameti 2023.−2027. aastal tehtavate statistikatööde loetelu.

 Statistikaameti 2022.−2026. aastal tehtavate statistikatööde loetelu.

Keskkond
Liik
10001 Keskkonnatrendid 2021 Põhistatistika
10101 Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine 2021 Põhistatistika
10104 Keskkonnamaksude arvepidamine 2021 Põhistatistika
10105 Energia arvepidamine 2021 Põhistatistika
10106 Keskkonnakaitsekaupade ja -teenuste sektori arvepidamine 2021 Põhistatistika
10107 Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine, makrotasand 2021 Põhistatistika
10401 Jäätmekäitlus 2021 Põhistatistika
10406 Õhuemissioonide arvepidamine 2021 Põhistatistika
10502 Taimekaitsevahendite kasutamine 2021 Tsükliline statistika
10503 Taimekaitsevahendite turulelaskmine 2021 Põhistatistika
10601 Materjalivoo arvepidamine 2021 Põhistatistika
Ehitus
Liik
20102 Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud ehitised 2021 Põhistatistika
20103 Ehitusmahuindeksid 2021 Põhistatistika
Energeetika
Liik
20205 Energia tarbimine ja tootmine (kuu) 2021 Põhistatistika
20206 Energia tarbimine ja tootmine (aasta) 2021 Põhistatistika
Ettevõtete majandusnäitajad
Liik
20300 Ettevõtete majandusnäitajad (aasta) 2021 Põhistatistika
20318 Ettevõtete finantsnäitajad 2021 Põhistatistika
20319 Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2021 Põhistatistika
Hinnad
Liik
20401 Ehitushinnaindeks 2021 Põhistatistika
20403 Ekspordihinnaindeks 2021 Põhistatistika
20404 Impordihinnaindeks 2021 Põhistatistika
20405 Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks 2021 Põhistatistika
20406 Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks 2021 Põhistatistika
20407 Tarbijahinnaindeks 2021 Põhistatistika
20408 Tööstustoodangu tootjahinnaindeks 2021 Põhistatistika
20409 Elektrienergia ja maagaasi hind 2021 Põhistatistika
20411 Ostujõu pariteet 2021 Põhistatistika
20412 Eluaseme hinnaindeks 2021 Põhistatistika
20413 Äriteenuste tootjahinnaindeks 2021 Põhistatistika
20415 Põllumajandusmaa müügi- ja rendihind 2021 Põhistatistika
Infotehnoloogia, innovatsioon ja teadus-arendustegevus
Liik
20505 Infotehnoloogia ettevõttes 2021 Põhistatistika
20506 Infotehnoloogia leibkonnas 2021 Põhistatistika
21701 Teadus- ja arendustegevus 2021 Põhistatistika
Kalandus
Liik
20701 Kalapüük 2021 Põhistatistika
20702 Kalakasvatus 2021 Põhistatistika
Elamumajandus
Liik
20801 Elamumajandus 2021 Põhistatistika
Majandusüksused
Liik
20901 Majandusüksuste statistiline register 2021 Register
20902 Majandusüksuste statistika 2021 Põhistatistika
20903 Ettevõtluse demograafia 2021 Põhistatistika
20904 Kontsernid 2021 Põhistatistika
Palk ja tööjõukulu
Liik
21101 Töötasu 2021 Põhistatistika
21103 Tööandja kulutused töötajatele 2021 Tsükliline statistika
21104 Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine 2021 Põhistatistika
21106 Tööjõukuluindeks 2021 Põhistatistika
21107 Töötülid, streigid ja töösulud 2021 Põhistatistika
21108 Palgalõhe 2021 Põhistatistika
Põllumajandus
Liik
21203 Loomakasvatus ja lihatootmine 2021 Põhistatistika
21206 Piim ja selle kasutamise arvepidamine 2021 Põhistatistika
21207 Põllumajanduse majanduslik arvepidamine 2021 Põhistatistika
21209 Põllumajanduslike majapidamiste statistiline register 2021 Register
21210 Põllumajandusloendus 2021 Tsükliline statistika
21213 Põllumajandussaaduste arvepidamine 2021 Põhistatistika
21214 Taimekasvatus 2021 Põhistatistika
21216 Põllumajanduslike väikeüksuste arvestus 2021 Tsükliline statistika
Rahvamajanduse arvepidamine
Liik
21401 Rahvamajanduse arvepidamine (aasta) 2021 Põhistatistika
21403 Turismi satelliitkonto 2021 Põhistatistika
21405 Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal) 2021 Põhistatistika
21406 Regionaalne SKP 2021 Põhistatistika
21407 Sektorikontod 2021 Põhistatistika
21408 Pakkumise ja kasutamise tabelid 2021 Põhistatistika
21410 Kogurahvatulu ja kaalutud keskmise käibemaksumäära statistika EÜ eelarve omavahendite kohta 2021 Põhistatistika
Sisekaubandus
Liik
21601 Kaubandusettevõtete majandusnäitajad (kuu) 2021 Põhistatistika
21603 Kaubanduse mahuindeksid 2021 Põhistatistika
Transport
Liik
22003 Kaubavedu maanteedel 2021 Põhistatistika
22015 Raudteetransport 2021 Põhistatistika
22025 Liiklusõnnetused 2021 Põhistatistika
22026 Transporditaristu 2021 Põhistatistika
22027 Registreeritud liiklusvahendid 2021 Põhistatistika
22029 Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu 2021 Põhistatistika
22031 Veetransport 2021 Põhistatistika
22032 Õhutransport 2021 Põhistatistika
Turism, majutus ja toitlustus
Liik
22101 Majutustegevus 2021 Põhistatistika
22107 Eesti elanike reisimine 2021 Põhistatistika
22109 Majutuskohad 2021 Põhistatistika
Tööstus
Liik
22201 Tööstustoodangu indeks 2021 Põhistatistika
22203 Tööstustooted 2021 Põhistatistika
Väliskaubandus
Liik
22303 Kaupade väliskaubandus 2021 Põhistatistika
22304 Teenuste väliskaubandus 2021 Põhistatistika
22305 Intrastati lihtsustamine 2021 Statistika arendus
Rahvastik
Liik
30003 Rahva ja eluruumide registripõhine loendus 2021 Statistika arendus
30011 Isikute statistiline register 2021 Register
Rahvastikunäitajad ja koosseis
Liik
30101 Rahvastik 2021 Põhistatistika
Rahvastikusündmused
Liik
30201 Rahvastikusündmused. Abielud 2021 Põhistatistika
30202 Rahvastikusündmused. Abielulahutused 2021 Põhistatistika
30203 Rahvastikusündmused. Abordid 2021 Põhistatistika
30204 Rahvastikusündmused. Ränne 2021 Põhistatistika
30205 Rahvastikusündmused. Surmajuhtumid ja -põhjused 2021 Põhistatistika
30206 Rahvastikusündmused. Sünnid 2021 Põhistatistika
Heaolu
Liik
40003 Sotsiaaluuring 2021 Põhistatistika
40009 Sissetulek, vaesus ja materiaalne ilmajäetus 2021 Põhistatistika
40012 Laste heaolu 2021 Põhistatistika
40013 Tööjõu-uuring 2021 Põhistatistika
40018 Vanemaealiste tervis ja elamistingimused 2021 Põhistatistika
40022 Euroopa sotsiaaluuring 2021 Ebaregulaarne statistika
40023 Lõimumine 2021 Põhistatistika
Ajakasutus
Liik
40101 Ajakasutuse uuring 2021 Tsükliline statistika
Leibkonnad
Liik
40202 Turismi uuring 2021 Põhistatistika
40203 Leibkonna eelarve uuring 2021 Tsükliline statistika
40205 Elamistingimused 2021 Põhistatistika
Haridus
Liik
40304 Huviharidus 2021 Põhistatistika
40305 Täiskasvanute koolitus (ettevõtted) 2021 Tsükliline statistika
40308 Hariduskulutused 2021 Põhistatistika
40309 Täiskasvanute koolitus (füüsiline isik) 2021 Tsükliline statistika
40310 Tasemeharidus 2021 Põhistatistika
Kultuur
Liik
40402 Film 2021 Põhistatistika
40407 Muuseum 2021 Põhistatistika
40408 Muusika 2021 Põhistatistika
40409 Rahvakultuur 2021 Põhistatistika
40410 Raamatukogu 2021 Põhistatistika
40411 Ringhääling 2021 Põhistatistika
40412 Sport 2021 Põhistatistika
40414 Teater 2021 Põhistatistika
40415 Trükitoodang 2021 Põhistatistika
40422 Kultuuris osalemise uuring 2021 Tsükliline statistika
Sotsiaalne kaitse
Liik
40501 Sotsiaalteenused 2021 Põhistatistika
40509 Sotsiaalkaitsekulutused 2021 Põhistatistika
Tervis
Liik
40601 Registreeritud tööõnnetused 2021 Põhistatistika
40606 Püsiv töövõimetus ja puue 2021 Põhistatistika
40611 Puudega inimeste lõimumine 2021 Põhistatistika
40612 Tervis 2021 Põhistatistika
40616 Soopõhise vägivalla uuring 2021 Statistika arendus
Tööturg
Liik
40716 Tööhõive põhinäitajad 2021 Põhistatistika
40717 Tööga hõivatud 2021 Põhistatistika
40718 Töötud 2021 Põhistatistika
40719 Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik 2021 Põhistatistika
40720 Immigrantrahvastiku tööhõive 2021 Põhistatistika
Õigus ja turvalisus
Liik
40802 Kuritegevus 2021 Põhistatistika
Tööelu kvaliteet
Liik
40901 Tööelu-uuring 2021 Tsükliline statistika
Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus
Liik
41001 Sotsiaalne tõrjutus – Laekeni indikaatorid 2021 Põhistatistika
Eri valdkondade statistika
Liik
50018 Andmeedastus rahvusvahelistele organisatsioonidele 2021 Statistiline analüüs
50022 Statistika arendus 2021 Statistika arendus
Regionaalne areng
Liik
50101 Piirkondlik areng 2021 Põhistatistika
Säästev areng
Liik
50201 Säästva arengu näitajad 2021 Põhistatistika