Kliimamuutust põhjustavate gaaside heitkogus ja sidumine 2013

Statistikatöö nimetus
Kliimamuutust põhjustavate gaaside heitkogus ja sidumine
Statistikatöö kood
10403
Eesmärk
Inimtegevuse tagajärjel vabanenud kasvuhoonegaaside (süsinikdioksiid, metaan, dilämmastikoksiid, F-gaasid) tõttu Maa kliima muutub. Kuuendas Euroopa Liidu keskkonnategevuskavas määratud keskkonnaalaste prioriteetide seas on kliimamuutuse tõkestamine seatud esikohale. Nimetatud tegevuskavas on püstitatud eesmärk vähendada kasvu-hoonegaaside emissiooni 2020. aastaks võrreldes baasaastaga 20%. Uuringu eesmärk on anda teavet kliimamuutust põhjustavate gaaside heitkoguse ja nende loodusliku sidumise kohta Eestis. Kasvuhoonegaaside emissiooni suurus iseloomustab Eesti panust globaalse kliimasoojenemise tõkestamisse ja Eesti edukust rahvusvaheliste kohustuste täitmisel.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Eurostat (Euroopa Liidu statistikaamet)
Korduvus
2013, 2014