Algab Eesti tööjõu-uuringu prooviuuring

Uudis
Postitatud 3. oktoober 2019, 11.00

7. oktoobril alustab statistikaamet tööjõu-uuringu prooviuuringuga, mida tehakse paralleelselt tavapärase tööjõu-uuringuga. Prooviuuringu eesmärk on kasutada uuenenud küsimustikku ja metoodikat, mis võetakse kasutusele aastal 2021. Esimest korda on vastajatel võimalik kasutada veebiküsimustikku, samuti lisanduvad uuringu valimisse 75‒89-aastased isikud.

Algab Eesti tööjõu-uuringu prooviuuring

Tööjõu-uuring annab ülevaate elanike tööhõivest, töötusest, tööoludest ja tööturu muutustest. Uuringu eesmärk on hinnata Eesti tööturu olukorda ja saada ülevaade elanike majanduslikust aktiivsusest. Tööjõu-uuring on väga oluline kogu Euroopas, sest annab ülevaate Euroopa tööturu suundumustest ning tööturul toimuvast. Prooviuuringu tulemused on olulised uute meetodite väljatöötamiseks, Eesti tööturu kohta usaldusväärsete andmete saamiseks ja andmete rahvusvahelise võrreldavuse tagamiseks.

Prooviuuringusse kaasatakse ligikaudu 1600 leibkonda, sh 15‒89-aastased isikud, kellel tuleb küsimustikule vastata neljal korral. Esimest korda küsitakse hõivega seotud küsimusi ka 75‒89-aastastelt. Küsitlemine lõpetatakse aga institutsioonides (vanglad, militaarsed ja hoolekande asutused jne). Kõik uuringu valimisse sattunud leibkonnad saavad statistikaametilt selle kohta teate. Uuringut tehakse kolme küsitlusmeetodiga, mille hulgast võib vastaja valida endale sobivaima. Prooviuuringus lisandub telefoniintervjuule ja silmast silma küsitlusele ka veebiküsimustik. Veebiküsitlusele saab vastata endale meelepärasel ajal. Iga vastus on väga oluline, et tagada kogutud andmete usaldusväärsus.

Tööjõu-uuring on üks Eesti vanimaid ja suurimaid uuringuid ning selle tulemuste põhjal hinnatakse ühiskonnas olulisi näitajaid ja tehakse meid kõiki puudutavaid otsuseid. Tööjõu-uuringuga saadakse olulisi andmeid kogu Eesti ja Eesti piirkondade tööhõive näitajate kohta. Selle info põhjal kujundatakse poliitikat ja saadakse ülevaade sellest, kuidas läheb Eesti majandusel.