Eesti elanike reisimine 2021

Statistikatöö nimetus
Eesti elanike reisimine
Statistikatöö kood
22107
Eesmärk
Uuringu eesmärk on koguda infot Eesti elanike reisimise kohta ning saada objektiivset ja võrreldavat turismistatistikat Euroopa riikide vahel, mis aitab suurendada turismisektori potentsiaali tulevikus. Andmeid kasutatakse reiside analüüsimiseks ning turismisektori olukorra hindamiseks, mis omakorda võimaldab tuvastada probleeme ja kavandada tegevusi nende lahendamiseks.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 692/2011, 6. juuli 2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021