Energia arvepidamine 2021

Statistikatöö nimetus
Energia arvepidamine
Statistikatöö kood
10105
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet energia pakkumise ja kasutamise kohta rahvamajanduse arvepidamise süsteemiga kooskõlastatud kujul. Samuti energiakasutuse tõhususe ja rakendatud majandushoobade tõhususe kohta.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 6. juuli 2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 538/2014, 16. aprill 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021