Jäätmekäitlus 2021

Statistikatöö nimetus
Jäätmekäitlus
Statistikatöö kood
10401
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet Eestis tekkinud ja käideldud, imporditud ja eksporditud jäätmete koguse ja liigi kohta, jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise, sh ladestamise kohta. Andmed jäätmetekke ja jäätmekäitluse kohta võimaldavad ühelt poolt hinnata Eesti keskkonnapoliitika efektiivsust ja teiselt poolt võrrelda Eesti ressursikasutust teiste riikide omaga.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1445/2005, 5. september 2005, milles määratletakse jäätmestatistika nõuetekohased kvaliteedi hindamise kriteeriumid ja kvaliteediaruannete sisu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2150/2002 kohaldamiseks, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 221/2009, 11. märts 2009, millega muudetakse komisjoni rakendusvolituste osas määrust (EÜ) nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta, Komisjoni määrus (EL) nr 849/2010, 27. september 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta EMPs kohaldatav tekst, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2150/2002, 25. november 2002, jäätmestatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) , Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021