Keskkonnakaitsekaupade ja -teenuste sektori arvepidamine 2021

Statistikatöö nimetus
Keskkonnakaitsekaupade ja -teenuste sektori arvepidamine
Statistikatöö kood
10106
Eesmärk
Keskkonnakaupade ja -teenuste sektori arvepidamise eesmärk on anda ülevaade keskkonnakaupade ja -teenuste sektori toodangu, lisandväärtuse, ekspordi ja hõive mahtudest ning võimaldada keskkonnakaupu ja -teenuseid tootva sektori arengusuundade analüüsi. Keskkonnakaupade ja -teenuste sektorisse kuuluvad sellised kaubad ja teenused, mis on toodetud keskkonnakaitse või ressursisäästu eesmärgil.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2174, 24. november 2015, keskkonnakaupade ja -teenuste ning majandustegevusalade soovitusliku loendi, Euroopa keskkonnamajanduslikus arvepidamises kasutatava andmeedastusvormingu ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 691/2011 kohaste kvaliteediaruannete üksikasjade, ülesehituse ja esitamissageduse kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 6. juuli 2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 538/2014, 16. aprill 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021