Keskkonnamaksude arvepidamine 2021

Statistikatöö nimetus
Keskkonnamaksude arvepidamine
Statistikatöö kood
10104
Eesmärk
Keskkonnamaksude arvepidamise eesmärk on anda teavet selle kohta, kui suur on keskkonnamaksudest laekuv tulu riigile ning milliste majandustegevusalade esindajad on suurimad keskkonnamaksude maksjad. Arvepidamine võimaldab jälgida trende keskkonnamaksude laekumises keskkonnamaksu liigi ja majandustegevusala kaupa ning samuti analüüsida keskkonnamaksude mõju majandusele.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 6. juuli 2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 538/2014, 16. aprill 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
Korduvus
2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021