Püsiv töövõimetus ja puue 2021

Statistikatöö nimetus
Püsiv töövõimetus ja puue
Statistikatöö kood
40606
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda ülevaade Eestis elavatest erineva puude ning töövõimetuse astmega inimestest, neile määratud puude ja töövõimetuse määrast ning vastavatest põhjustest. Puudega ning töövõimetute inimeste arvu teadmine võimaldab arendada neile suunatud teenuseid, mis omakorda aitaks neil täiel määral ühiskonnaelus osaleda. Samuti aitab vastav teave arendada nii asjassepuutuvat riiklikku poliitikat kui ka teha võrdlusi rahvusvahelisel tasandil. Peale selle on töövõimetute kohta andmete kogumine ja avaldamine kindlasti oluline rakenduvat töövõimereformi silmas pidades.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021