Tööjõukuluindeks 2021

Statistikatöö nimetus
Tööjõukuluindeks
Statistikatöö kood
21106
Eesmärk
Tööjõukuluindeksid annavad ülevaate majandustegevusega seotud kulude valdkonna arengust. Ühelt poolt võimaldab see hinnata riigi rahvusvahelist konkurentsivõimet tööstuspiirkonnana, teiselt poolt näitab võimalikku ohtu finantsstabiilsusele, mis võib tekkida tootja kulude kasvades. Tööjõukuluindeksite uuring on Euroopa Liidu (EL) õigusaktidega kehtestatud ja seda tehakse kõigis ELi 28 riigis ühtse metoodika alusel, mis lubab võrrelda nende riikide tööjõukulude muutusi.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 450/2003, 27. veebruar 2003, tööjõukuluindeksi kohta (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EÜ) nr 224/2007, 1. märts 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1216/2003 tööjõukuluindeksiga kaetava majandustegevuse osas, Komisjoni määrus (EÜ) nr 1216/2003, 7. juuli 2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 450/2003 tööjõukuluindeksi kohta
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021