Veetransport 2021

Statistikatöö nimetus
Veetransport
Statistikatöö kood
22031
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet sõitjate ja kaupade veost meresadamate kaudu, laevaliiklusest ja Eesti meretranspordiettevõtete veondustegevusest, samuti anda ülevaade muutuste kohta merevedudel. Uuringu andmeid kasutatakse tarbijahinnaindeksi arvutamiseks. Statistikatöö annab sisendi transpordi arengukavas seatud eesmärkide mõõtmiseks. Euroopa Liidu (EL) õigusaktidega kehtestatud uuringut kauba- ja sõitjateveo kohta sadamate kaudu tehakse ELi riikides ühtse metoodika alusel ja see lubab võrrelda nende riikide kauba- ja sõitjateveo muutusi sadamates.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/42/EÜ, 6. mai 2009, kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EÜ) nr 1304/2007, 7. november 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/64/EÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1172/98 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 91/2003 ja (EÜ) nr 1365/2006 seoses teataval viisil transporditud kaupade ühtse klassifikaatori NST 2007 kehtestamisega, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1090/2010, 24. november 2010 , millega muudetakse direktiivi 2009/42/EÜ kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta EMPs kohaldatav tekst
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat) , Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) , Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) , Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF), ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021