Infotehnoloogia ettevõttes 2021

Statistikatöö nimetus
Infotehnoloogia ettevõttes
Statistikatöö kood
20505
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni vahendite kasutamise kohta ettevõtetes.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2009, 16. september 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 808/2004, 21. aprill 2004, infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021