Infotehnoloogia leibkonnas 2021

Statistikatöö nimetus
Infotehnoloogia leibkonnas
Statistikatöö kood
20506
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on koguda teavet infotehnoloogiaseadmete ning interneti kasutamise kohta leibkondades. Vastavat statistikat on vaja, et mõista eelseisvaid muutusi ning planeerida vajalikke tegevusi. Andmeid kasutab näiteks majandus- ja kommunikatsiooniministeerium infoühiskonna arengutaseme hindamisel, arengukavade jms meetmete väljatöötamisel. Euroopa Liidu tasandil kasutatakse andmeid riikidevaheliseks võrdluseks.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/256, 16. detsember 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, kehtestades pidevplaneerimise (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1700, 10. oktoober 2019, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98 (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021