Majutuskohad 2021

Statistikatöö nimetus
Majutuskohad
Statistikatöö kood
22109
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet majutusettevõtete olemi kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) vajavad seda infot, et hinnata turismialase teavitustöö efektiivsust ja planeerida järgmise perioodi struktuurivahendite kasutamist Eestis ja Eesti tutvustamiseks välismaal. Statistikatöö annab usaldusväärse sisendi turismi arengukavas seatud eesmärkide mõõtmiseks. Euroopa Liidu (EL) õigusaktidega kehtestatud majutusettevõtete uuringut tehakse ELi riikides ühtse metoodika alusel ja see lubab võrrelda nendes riikides toimunud muutusi.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1051/2011, 20. oktoober 2011, millega rakendatakse Euroopa turismistatistikat käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 692/2011 seoses kvaliteediandmete struktuuriga ja andmete edastamisega; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 692/2011, 6. juuli 2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 692/2011, 6. juuli 2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 253/2013, 15. jaanuar 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 692/2011 II lisa seoses muudatustega edastatavate muutujate ja jaotuste osas, mis tehti pärast rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse (ISCED) läbivaatamist (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/1681, 1. august 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 692/2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat, kohandades andmeedastustähtaegu ning I ja II lisa
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat) , Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) , Maailma Turismiorganisatsioon (UN WTO)
Korduvus
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021