Rahvastik 2021

Statistikatöö nimetus
Rahvastik
Statistikatöö kood
30101
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet rahvastiku koosseisu, paiknemise ja rahvastikus toimuvate muutuste kohta. Saadud info on vajalik riigi juhtimiseks ja otsuseid toetavate teadustööde tegemiseks.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 205/2014, 4. märts 2014, millega kehtestatakse ühtsed tingimused Euroopa rahvastikustatistikat käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1260/2013 rakendamiseks seoses andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatustega
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO), ÜRO statistikaosakond (UNSD), Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO), ÜRO Lastefond (UNICEF)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021