Rahvastikusündmused. Abielulahutused 2021

Statistikatöö nimetus
Rahvastikusündmused. Abielulahutused
Statistikatöö kood
30202
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on esitada andmeid ametlikult lahutatud abielude ja lahutajate kohta. Andmeid kasutavad nt demograafid, riigiasutused, rahvusvahelised statistika- ja teadusasutused, WHO, UNICEF. Andmeid kasutatakse nii riigisiseselt kui ka võrdluses teiste ELi riikidega.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), ÜRO statistikaosakond (UNSD)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021