Tööjõu-uuring 2021

Statistikatöö nimetus
Tööjõu-uuring
Statistikatöö kood
40013
Eesmärk
Tööjõu-uuringu eesmärk on hinnata usaldusväärselt Eesti tööturu olukorda ning saada ülevaade elanike majanduslikust aktiivsusest – tööhõivest, töötusest ja tööoludest. See on Eesti vanim ja suurim isiku-uuring, kuhu on kaasatud kogu tööealine elanikkond.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1700, 10. oktoober 2019, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98 (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO), Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)
Korduvus
2021