Valitsemissektori rahandus 2017

Statistikatöö nimetus
Valitsemissektori rahandus
Statistikatöö kood
21303
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet valitsemis- ja avaliku sektori tulude ja kulude, eelarve üle- või puudujäägi ja võlataseme kohta ning koostada sisendeid rahvamajanduse arvepidamise näitajate arvestamiseks.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst), Nõukogu määrus (EÜ) nr 479/2009, 25. mai 2009, Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (kodifitseeritud versioon)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Euroopa Keskpank (ECB)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021