Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine 2021

Statistikatöö nimetus
Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine
Statistikatöö kood
21104
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet vabadest ja hõivatud ametikohtadest ning tööjõu liikumisest tegevusalade järgi, et oleks võimalik jälgida ja hinnata tööturul toimuvaid muutusi. Vabade ametikohtade uuring on kehtestatud Euroopa Liidu (EL) määrusega ja seda tehakse ELi riikides ühtse metoodika alusel, mis tagab andmete rahvusvahelise võrreldavuse.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1062/2008, 28. oktoober 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 453/2008 (ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta) sesoonse korrigeerimise menetluste ja kvaliteediaruannete osas, Komisjoni määrus (EÜ) nr 19/2009, 13. jaanuar 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 453/2008 (ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta) vaba ametikoha, andmete kogumise võrdluskuupäevade, andmete edastamisele esitatavate nõuete ja otstarbekusuuringute määratlemise osas, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 453/2008, 23. aprill 2008, ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021