Tööga hõivatud 2021

Statistikatöö nimetus
Tööga hõivatud
Statistikatöö kood
40717
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet tööga hõivatute tegevuse kohta viimase aasta jooksul. Teave võimaldab saada hinnangu tööhõive määra ning tööga hõivatute jaotuse kohta tegevusala, ametiala, hõivestaatuse, ettevõtte omaniku liigi jm järgi. Töökoha asukoht, kaugus elukohast ja tööleminekuks kuluv aeg võimaldab analüüsida liikumisi tööturul – hinnata ajutiselt välismaal töötamise ulatust, Eesti-siseseid liikumisi (näiteks kui palju inimesi käib Tallinnas tööl väljastpoolt Tallinna), töö- ja elukoha vahelise kauguse muutusi jms. Töötundide fikseerimise eesmärk on analüüsida täis- ja osaajaga töötamist, osaajaga töötamise põhjusi (sh hooldamiskohustuste tõttu), ajutise töölt puudumise, tavalisest vähem või rohkem töötamise põhjusi, ületunnitöö tegemist jms. Teave töö liigi (alaline või ajutine), vahetustega töötamise, õhtuti, öösiti, nädalavahetustel ja kodus töötamise, kaugtöö jms kohta võimaldab iseloomustada tööaja paindlikkust ja töökorraldust.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021