Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (aasta) 2021

Statistikatöö nimetus
Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (aasta)
Statistikatöö kood
21300
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet finantsvahendusettevõtete materiaalse ja immateriaalse põhivara ning kinnisvarainvesteeringute kohta Eesti majanduses. Andmeid kasutatakse sisemajanduse koguprodukti arvutamiseks ja rahvamajanduskontode koostamiseks.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021