Kasumitaotluseta organisatsioonide majandusnäitajad 2021

Statistikatöö nimetus
Kasumitaotluseta organisatsioonide majandusnäitajad
Statistikatöö kood
20001
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet kasumitaotluseta organisatsioonide majandustegevuse, tulude-kulude, liikmete ja töötajate arvu kohta. Kasumitaotluseta organisatsioonide andmed on sisendiks sisemajanduse koguprodukti arvutamisel, rahvamajanduskontode ja pakkumise-kasutamise tabelite koostamisel.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 724/2014, 26. juuni 2014, andmevahetusstandardi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 549/2013 (Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) nõutavate andmete edastamiseks (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2516/2000, 7. november 2000, millega muudetakse ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (ESA 95) ühiseid põhimõtteid maksude ja sotsiaalmaksete kohta ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021