Kaubanduse mahuindeksid 2021

Statistikatöö nimetus
Kaubanduse mahuindeksid
Statistikatöö kood
21603
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on võrrelda kaubandusettevõtete müügitulu ja jaemüügi mahtu tegevusala järgi eri perioodidel.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2152, 27. november 2019, mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (EMPs kohaldatav tekst).
Rahvusvahelised organisatsioonid
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021