Kaupade väliskaubandus 2021

Statistikatöö nimetus
Kaupade väliskaubandus
Statistikatöö kood
22303
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet Eesti väliskaubanduse kohta (kaubanduse üldmaht, detailsed andmed partnerriikide ja kaupade kohta). Samuti annab töö sisendit maksebilansi ja rahvamajanduse arvepidamise koostamise jaoks ning infot transporditaristu kavandamiseks, majanduse elujõu hindamiseks, väliskaubanduspoliitika kujundamiseks ja dumpinguvastaste meetmete rakendamiseks. Ettevõtjad saavad infot oma turumahu kohta ja sisendit turu-uuringuteks. Euroopa Liidu (EL) tasandil on väliskaubanduse andmed sisendiks ELi siseturu, majanduse ja ühisraha euro jälgimisel, poliitiliste ja kaubandusläbirääkimiste ettevalmistamisel ning abiks dumpinguvastaste meetmete kindlaksmääramisel ja rakendamisel. Samuti saavad sisendit ELi ettevõtjad turu-uuringute ja äristrateegia paikapanekul. Tähtsamad kasutajad on Eesti Pank, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, välisministeerium, rahandusministeerium, rahvusvahelistest organisatsioonidest Eurostat, ÜRO, OECD, IMF, WTO.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004, 31. märts 2004, liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3330/91 kehtetuks tunnistamise kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 471/2009, 6. mai 2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95, Komisjoni määrus (EÜ) nr 1915/2005, 24. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 kaupade koguse registreerimise lihtsustamise ja kaupade teatavat liikumist käsitleva teabe suhtes, Komisjoni määrus (EL) nr 113/2010, 9. veebruar 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses kaubavahetusandmete katvuse ja andmete määratlemisega ning kaubavahetusstatistika koostamisega ettevõtte tunnuste ja arve esitamise vääringu järgi ning seoses erikaupade või -liikumistega, Komisjoni määrus (EL) nr 96/2010, 4. veebruar 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta) seoses lihtsustusläve, kaubandusega ettevõtte tunnuste järgi, erikaupade ja -liikumiste ning tehinguliikide koodidega, Komisjoni määrus (EL) nr 92/2010, 2. veebruar 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) tolliasutuste ja riikide statistikaasutuste vahelise teabevahetuse, statistika koostamise ja kvaliteedihindamise osas, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 91/2003, 16. detsember 2002, raudteeveo statistika kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 222/2009, 11. märts 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta, Komisjoni määrus (EÜ) nr 1982/2004, 18. november 2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 1901/2000 ja (EMÜ) nr 3590/92, Komisjoni määrus (EL) nr 91/2010, 2. veebruar 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta) statistilistest andmetest väljajäetavate kaupade loetelu, maksuhalduri edastatava teabe ja kvaliteedihindamise osas, Komisjoni määrus (EL) nr 1093/2013, 4. november 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 638/2004 ja komisjoni määrust (EÜ) nr 1982/2004 seoses Intrastati süsteemi lihtsustamise ja Intrastati teabe kogumisega, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 659/2014, 15. mai 2014 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks, samuti seoses teabe edastamisega tolliasutuste poolt, konfidentsiaalsete andmete vahetamisega liikmesriikide vahel ja statistilise väärtuse määratlemisega, Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1253, 29. juuli 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 92/2010 seoses tolliasutuste ja riikide statistikaasutuste vahelise teabevahetuse ning statistika koostamisega (EMPs kohaldatav tekst), EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/1724, 14. september 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendamisvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Rahvusvaheline Kakaoorganisatsioon (ICCO), Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO), Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021