Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamise makrotasand 2015

Statistikatöö nimetus
Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamise makrotasand
Statistikatöö kood
10107
Eesmärk
Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamise uuring näitab, kui palju on investeeritud keskkonnakaitselise tehnika ja rajatiste rekonstrueerimisse ja soetamisse ning kui palju on kulutatud nende tööshoidmisele. Samuti hõlmavad keskkonnakaitsekulutused saastetasusid ja makseid keskkonnateenuste eest. Uuring annab võimaluse hinnata, kui palju ettevõtted panustavad keskkonnakaitsele ning kui suur on nende tegevuse keskkonnakaitseline osa. Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamise moodustamine olemasolevatest andmetest, puuduolevate andmete kaardistamine granditööna. Arvepidamine annab lisaks aruannetega kogutavatele mikrotasandil andmetele, makrotaseme mõõtme – võimaluse suhestada keskkonnakaitsekulutuste "sektorit" SKP väärtusega.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 6. juuli 2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 538/2014, 16. aprill 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
Korduvus
2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021