Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kvartal) 2021

Statistikatöö nimetus
Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kvartal)
Statistikatöö kood
21307
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet kindlustusettevõtete tulude-kulude ja investeeringute kohta Eesti majanduses. Andmeid kasutatakse sisemajanduse koguprodukti arvutamiseks, rahvamajanduskontode koostamiseks, samuti Euroopa Liidu (EL) määrusega kehtestatud ettevõtluse struktuurstatistika uuringu sisendiks.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2152, 27. november 2019, mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (EMPs kohaldatav tekst).
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021