Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Laevastikupõhised majandus- ja sotsiaalnäitajad 2020

Statistikatöö nimetus
Laevastikupõhised majandus- ja sotsiaalnäitajad
Statistikatöö kood
20013
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on koguda riikliku programmi „Eesti riiklik töökava kalandussektori bioloogiliste, tehniliste, keskkonnaalaste ja sotsiaal-majanduslike lähteandmete kogumiseks 2017.–2019. aastal“ täitmiseks andmeid majandusnäitajate kohta ja teha statistikat laevade pikkusklassi ja püügivahendi kohta.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1004, 17. mai 2017, kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva liidu raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 199/2008
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2018, 2019, 2020