Muusika 2021

Statistikatöö nimetus
Muusika
Statistikatöö kood
40408
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on pakkuda ülevaadet Eesti kontserdikorraldajate kontsertide, kontserdikülastajate arvu ja kontserdi tulude kohta. Andmeid kasutab kultuuriministeerium mõõdikuna strateegilistes raamdokumentides, õigusaktide väljatöötamisel, mõjuanalüüsides ja operatiivjuhtimises. Ülevaate saamine muusikaelu kohta Eestis võimaldab edaspidi hinnata ka muusika ekspordipotentsiaali ja muusikatööstuse panust Eesti majandusse. Statistikatöö on kaudselt seotud muusikaharidusega ja muusikategijate pealekasuvuga Eestis, mis on omakorda osa eesti rahvuskultuuri säilimisest ja edasikestmisest. Kontserdikorraldajate, kontserdikülastajate ja kontsertide arv näitab ühest küljest nõudlust selle valdkonna teenuste järele ja teisest küljest pakkujate võimalusi ning tegevuse intensiivsust aastate ja maakondade kaupa.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021