Õhutransport 2021

Statistikatöö nimetus
Õhutransport
Statistikatöö kood
22032
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet sõitjate ja kaupade veost lennujaamade kaudu ja Eesti õhutranspordiettevõtete veondustegevusest, samuti anda ülevaade muutustest lennuvedudel. Uuringu andmeid kasutatakse sisemajanduse koguprodukti ja tarbijahinnaindeksi arvutamiseks. Statistikatöö annab sisendi transpordi arengukavas seatud eesmärkide mõõtmiseks. Euroopa Liidu (EL) õigusaktidega kehtestatud reisijate, kauba ja posti õhuveo uuringut lennujaamade kohta tehakse ELi riikides ühtse metoodika alusel ja see lubab võrrelda nendes riikides toimunud muutusi.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 437/2003, 27. veebruar 2003, reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta, Komisjoni määrus (EÜ) nr 158/2007, 16. veebruar 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1358/2003 seoses ühenduse lennujaamade loendiga (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EÜ) nr 546/2005, 8. aprill 2005, millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 437/2003 seoses tähiste andmisega andmeid esitavatele riikidele ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1358/2003 seoses ühenduse lennujaamade loendi ajakohastamisega, Komisjoni määrus (EÜ) nr 1358/2003, 31. juuli 2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 437/2003 reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta ja muudetakse selle I ja II lisa, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 219/2009, 11. märts 2009 , millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas - Kontrolliga regulatiivmenetlusega kohandamine – 2. osa
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021