Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Rahvastikuareng 2015

Statistikatöö nimetus
Rahvastikuareng
Statistikatöö kood
30007
Eesmärk
Kogumiku keskne teema on Eesti rahvastiku arengu ja püsimajäämise seisukohast olulised protsessid, mis määravad rahvastiku arvukuse, koosseisu ja paiknemise. Sellest lähtuvalt võib üldjoontes kogumiku jagada kolmeks. Üks osa on rahvastiku loomulike protsesside kirjeldamine, nagu sünnid, surmad, vananemine. Teine osa keskendub rände uurimisele, mis omakorda jaguneb sise- ja välisrändeks. Eelmainitud teemadele tuginedes annab kogumik ülevaate Eesti piirkondlikust rahvastikuprognoosist, selle lähtekohtadest ja eeldatavast rahvastikusituatsioonist kuni aastani 2060. Kogumiku andmeallikaks on nii 2011. aasta rahvaloendus kui ka jooksev, rahvastikusündmuste registreerimisel põhinev rahvastikuarvestus.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2014, 2015

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!