Rahvastikusündmused. Abielud 2021

Statistikatöö nimetus
Rahvastikusündmused. Abielud
Statistikatöö kood
30201
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet rahvastiku abiellumiskäitumise kohta. Saadud info on vajalik riigijuhtimiseks ja otsuseid toetavate teadustööde tegemiseks.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), ÜRO statistikaosakond (UNSD)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021