Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Rahvastikusündmused. Sünnid 2015

Statistikatöö nimetus
Rahvastikusündmused. Sünnid
Statistikatöö kood
30206
Eesmärk
Anda teavet sünnituste, elusalt ja surnult sündinute ning nende vanemate kohta
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO statistikaosakond (UNSD), Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!