Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Rahvastikusündmused. Sünnid 2017

Statistikatöö nimetus
Rahvastikusündmused. Sünnid
Statistikatöö kood
30206
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on esitada andmeid sünnituste, elusalt sündinute ja nende vanemate ning sündide jagunemise kohta kohaliku omavalitsuse üksuste järgi. Andmeid kasutatakse rahvastiku soo-vanuskoosseisu arvutamisel, sündimuse analüüsimisel, rahvastikuprognooside koostamisel ning võrdluseks teiste ELi riikidega. Andmeid kasutavad nt riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, statistikud, demograafid, rahvusvahelised statistika- ja teadusasutused, WHO, UNICEF.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO statistikaosakond (UNSD), Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!