Rahvastikusündmused. Sünnid 2021

Statistikatöö nimetus
Rahvastikusündmused. Sünnid
Statistikatöö kood
30206
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on esitada andmeid sünnituste, elusalt sündinute ja nende vanemate ning sündide jagunemise kohta kohaliku omavalitsuse üksuste järgi. Andmeid kasutatakse rahvastiku soo-vanuskoosseisu arvutamisel, sündimuse analüüsimisel, rahvastikuprognooside koostamisel ning võrdluseks teiste ELi riikidega. Andmeid kasutavad nt riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, statistikud, demograafid, rahvusvahelised statistika- ja teadusasutused, WHO, UNICEF.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 205/2014, 4. märts 2014, millega kehtestatakse ühtsed tingimused Euroopa rahvastikustatistikat käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1260/2013 rakendamiseks seoses andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatustega
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), ÜRO statistikaosakond (UNSD)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021