Sektorikontod 2021

Statistikatöö nimetus
Sektorikontod
Statistikatöö kood
21407
Eesmärk
Rahvamajanduse arvepidamise süsteemi tähtsaim osa on kontode korrastatud kogum (lühidalt „kontod“). Selle peaeesmärk on koguda eri allikate andmed kompleksiks, mis iseloomustab tootmist, tulude jaotamist, ümberjaotamist ja kasutamist, kapitali- ja finantstehinguid ning välismajandustehinguid. Kontod jaotatakse kolme rühma: jooksevkontod, akumulatsioonikontod, bilanss (või bilansikontod). Jooksevkontod peegeldavad tulude moodustamist, jaotamist, ümberjaotamist ja kasutamist lõpptarbimises. Samuti on nende põhjal võimalik leida säästud, millel on oluline osa akumulatsioonis. Akumuleerimist kajastavate kontode abil analüüsitakse üksuste vara ja kohustuste muutusi ning tehakse võimalikuks omakapitali (vara ja kohustuste vahe) kirjendamine. Bilanss näitab eri üksuste koguvara ja -kohustusi ning omakapitali arvestusperioodi alguses ja lõpus. Akumulatsioonikontol kirjendatud iga vara või kohustuse näitajaga seotud vood on nähtavad ka muutustena bilansikontodes. Finantskontol kirjeldatakse tehingute ja tasakaalustavate näitajate kaupa muutusi finantsvaras ja -kohustustes, selle tulemusel kujuneb netolaenuandmine või -võtmine. Aastasel juhul koostatakse finants- ja mittefinantskontod kõikide institutsionaalsete sektorite kohta. Kvartalikontod koostatakse välismaailma ja valitsemissektori kohta (ei avaldata statistikaameti andmebaasis).
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003, 15. juuli 2003, rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus), Komisjoni määrus (EÜ) nr 109/2005, 24. jaanuar 2005, liikmesriikide majandusterritooriumi määratluse kohta nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades) kohaldamise eesmärgil, Komisjoni määrus (EÜ) nr 1722/2005, 20. oktoober 2005, eluasemeteenuste hindamise põhimõtete kohta, nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades) kohaldamiseks, Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 724/2014, 26. juuni 2014, andmevahetusstandardi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 549/2013 (Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) nõutavate andmete edastamiseks (EMPs kohaldatav tekst), KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1342, 22. aprill 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 A lisas esitatud tegevusaladel põhineva toodete klassifitseerimise metoodikat, EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1365/2006, 6. september 2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 80/1119/EMÜ, KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2304, 19. detsember 2016, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt edastatud andmete kvaliteediaruandeid puudutavate üksikasjade, aruannete struktuuri, esitamise sageduse ja hindamisnäitajate kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021