Sotsiaalne tõrjutus – Laekeni indikaatorid 2021

Statistikatöö nimetus
Sotsiaalne tõrjutus – Laekeni indikaatorid
Statistikatöö kood
41001
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet sotsiaalse tõrjutuse kohta. Laekeni indikaatorite süsteem on Euroopa Liidu ühtne näitajate kogum, mille eesmärk on anda võrreldavaid andmeid sotsiaalse tõrjutuse kohta kõigis liikmesriikides.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1700, 10. oktoober 2019, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98 (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021