Taimekaitsevahendite kasutamine 2021

Statistikatöö nimetus
Taimekaitsevahendite kasutamine
Statistikatöö kood
10502
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet taimekaitsevahendite põllumajandusliku kasutamise kohta.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1185/2009, 25. november 2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1264/2014, 26. november 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 408/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat, seoses edastamise vorminguga, Komisjoni määrus (EL) nr 656/2011, 7. juuli 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat, seoses mõistete ja toimeainete loeteluga (EMPs kohaldatav tekst), KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/269, 16. veebruar 2017, millega muudetakse toimeainete loetelu osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021