Tarbijahinnaindeks 2021

Statistikatöö nimetus
Tarbijahinnaindeks
Statistikatöö kood
20407
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet tarbekaupade ja teenuste hindade muutumisest Eestis, mis võimaldab jälgida ja hinnata Eesti majanduse arenguid. Euroopa Liidu (EL) määrusega kehtestatud uuringut tehakse ELi riikides ühtse metoodika alusel, mis tagab andmete rahvusvahelise võrreldavuse.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/792, 11. mai 2016, mis käsitleb tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja eluaseme hinnaindeksit ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95, Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1148, 31. juuli 2020, millega kehtestatakse tarbijahindade harmoneeritud indeksite ja eluaseme hinnaindeksi metoodilised ja tehnilised spetsifikatsioonid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/792 (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Euroopa Keskpank (ECB)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021